image
image
image
image
image
image
image
image

Το Έργο

Το έργο «Βιωματική μάθηση για τον Κλιματικό Αλφαβητισμό και Ευαισθητοποίηση σε δημοτικά σχολεία υποβαθμισμένων κοινοτήτων» με το ακρωνύμιο Climate Early και τον αριθμό έργου 2022-1-CY01-KA210-SCH-000083726 είναι μια συνεργασία μικρής κλίμακας στη σχολική εκπαίδευση και ξεκίνησε στις 01/11/2022 και έχει διάρκεια 18 μήνες.

  • Στόχοι

  • Εκροές

  • Ομάδες Στόχοι

Στόχοι

O1

 Ένα εκπαιδευτικό πακέτο επικεντρωμένο στον αλφαβητισμό και την ευαισθητοποίηση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου για συγκεκριμένο τομέα και φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους,

Επιμορφωτικά εργαστήρια (1 σε κάθε χώρα) σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα βελτιώσουν το δικό τους αλφαβητισμό μέσω βιωματικής μάθησης για να γίνουν οι Πρεσβευτές του έργου CLIMATE EARLY εξοπλισμένοι για να μεταφέρουν αυτή την παιδαγωγική προσέγγιση στους μαθητές τους

Υλοποίηση εργαστηρίων στην τάξη και στο πεδίο που επιτρέπουν στους Πρεσβευτές του έργου CLIMATE EARLY να εφαρμόσουν τη μάθησή τους χρησιμοποιώντας πειράματα στην τάξη και επιδείξεις σε εξωτερικούς χώρους με 150 μαθητές χρησιμοποιώντας φιλικές προς το περιβάλλον προσεγγίσεις (Επανεξέταση, Απόρριψη, Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση και Υπεύθυνη Απόρριψη)

Εικονικές συζητήσεις ανταλλαγής γνώσεων που θα επιτρέψουν τη διασυνοριακή δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιβαλλοντολόγων στην Κύπρο και τη Μάλτα, (5) διάδοση του έργου χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, οπτικοακουστικό υλικό και δίκτυα επικοινωνίας για να προσεγγίσει τουλάχιστον 50.000 σχολικούς εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, νεολαία, δημόσιες υπηρεσίες, ενώσεις ομάδων-στόχων, κοινωνία των πολιτών και πολίτες της ΕΕ”

Εκροές

Οι στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας της πρώιμης εκπαίδευσης σε υποβαθμισμένες περιοχές με περιβαλλοντικά ευσυνείδητους τρόπους και στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη παροχής πληροφοριών και βιωματικών εμπειριών στα παιδιά για σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα, το έργο προτείνεται την κατάλληλη στιγμή, εμπνέοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές να εξοπλιστούν υπεύθυνα για ένα καλύτερο αύριο, με μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση. Ένας άλλος βασικός στόχος είναι να επιταχυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων, η καθοδήγηση από ομοτίμους και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών σε ένα εικονικό περιβάλλον διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα των πόρων και των αποτελεσμάτων του έργου.

Ενέργειες και στόχοι:

  • Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρώιμη παιδική ηλικία αυξάνοντας τις ικανότητες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών

  • Διασφάλιση της ένταξης με τη συμμετοχή των δημοτικών σχολείων σε υποβαθμισμένες περιοχές και

  • Αύξηση της ποιότητας της πρώιμης εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τη βιωματική μάθηση για την ανάπτυξη του γραμματισμού και της ευαισθητοποίησης για το κλίμα.

A1. Διαχείριση έργου

A2. Το εκπαιδευτικό πακέτο

A3. Climate Early Classroom και Field Labs

A4. Πρώιμη πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων για το κλίμα

A5. Διάδοση & Βιωσιμότητα

Ομάδες Στόχοι

  • Οι άμεσες ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές δημοτικού. Αρχικά, 50 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και από τις δύο χώρες θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή και την εκπαίδευση του Πακέτο Εκπαίδευσης CLIMATE EARLY.
  • Οι έμμεσες ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν αυτές που θα φτάσουμε μέσω της διάδοσης του έργου. Συγκεκριμένα, μέσω των δραστηριοτήτων διάδοσής μας θα φτάσουμε σε 50.000 σχολικούς εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, νεολαία, δημόσιες υπηρεσίες, ενώσεις ομάδων-στόχων, κοινωνία των πολιτών και πολίτες της ΕΕ
image